Өргөдөл гаргах загвар

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ  ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ

2020 оны ….сарын ….өдөр                                                                                                                     Улаанбаатар хот

 

  1. Өргөдөл гаргагч:

Улаанбаатар хот …………….дүүргийн ……………..-р хороо ………………………………..хороолол, …………………………………….. байр/гудамж ……………тоотод оршин суух РД:……………………………….  дугаартай /ургийн овогтой/………………………………………..эцэг эхийн нэр…………………………………. Нэр…………………………….. харилцах утас дугаар ……………………..хуулийн этгээд бол түүний нэр …………………………………ажлын газар ……………………………………………………………… утас ………………….

  1. Эвлэрэлд уригдсан тал:

Улаанбаатар хот …………….Дүүргийн ……………………………………………………….-р хороо ……………………………….. хороолол,……………………………………..байр/гудамж ……тоотод оршин суух РД:……………………………….  дугаартай /ургийн овогтой/……………… ……………………………../эцэг, эхийн нэр/ ………………………………..ны /өөрийн нэр/ ……………………………. харилцах утас дугаар …………………….. хуулийн этгээд бол нэр…………………………………утас…………………………………………….., /ажлын газар/…………………………ажилтай ………………………………………. Утас ………………….

Маргааны агуулга

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах  ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэ хүү өргөдлийг гаргаж байна.

Өргөдөлд хавсаргасан баримт:

  1. Өргөдөл 1%
  2. Өргөдөл гаргагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  3. Уригдсан талын иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Тэмдэгтийн хураамж 30,000 төгрөг төлсөн баримт
  5. Холбогдох гэрээний хуулбар
  6. Бусад холбогдох баримт

Бүгд …..хуудас баримт хавсаргав.

Өргөдөл гаргагчийн гарын үсэг ……………………………………….

Холбоос