Нэхэмжлэгчийн учирсан гэх хохирол бүрийг шүүх хангаж шийдвэрлэхгүй

2022.08.01.

Иргэн Солонго нь “ЮТ” ХХК-тай орон сууц захиалан бариулах гэрээ байгуулж, орон сууцны үнэ болох 107,648,000 төгрөгийг бүрэн төлсөн, “ЮТ” ХХК нь орон сууцыг мөн оны 3 дугаар улиралд багтаж ашиглалтанд оруулна гэж тохиролцжээ.

Гэвч уг барилга нь тохирсон хугацаандаа ашиглалтад ороогүй, барилгын 1 дүгээр давхраас дээш баригдахгүй барилгын ажил нь зогссон тул иргэн Солонго “ЮТ” ХХК-тай байгуулсан гэрээгээ цуцлах хүсэлт гаргасныг компани хүлээн зөвшөөрч, гэрээг цуцлан, зарим мөнгийг буцаан өгсөн байна.

Иргэн Солонго шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, “ЮТ” ХХК-иас үлдэгдэл мөнгөө, түүнчлэн орон сууцыг хугацаанд нь ашиглалтанд оруулаагүйн улмаас өөрт учирсан хохирол гэж, орон сууцны мөнгийг төлөх гэж өөрөө болон түүний нөхөр банкнаас авсан цалингийн зээлийн хүү, мөн бусдаас орон сууц түрээсэлж төлсөн зардал, алданги нийт 60,724,390 төгрөгийг нэхэмжилжээ.

“ЮТ” ХХК нь гэрээний дагуу шилжүүлсэн мөнгөний үлдэгдэл төлбөрийг буцаан төлөхийг зөвшөөрч, харин цалингийн зээлийн хүү, орон сууц түрээсийн төлбөр, гэрээнд заагдсан алдангийг төлөхгүй гэж маргасан байна.

Шүүх нотлох баримтуудыг үндэслэн, иргэн Солонгын авсан зээлийн хугацаа, орон сууцны мөнгө шилжүүлсэн хугацаатай тохирч байсан тул түүний банкинд төлсөн зээлийн хүүг “ЮТ” ХХК-иар төлүүлэхээр шийдвэрлэж, харин орон сууц түрээсэлсэн хугацаа нь “ЮТ” ХХК-тай байгуулсан гэрээгээ цуцалснаас хойш байсан, түүнчлэн, гэрээнд заасны дагуу үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд алданги тооцож эхлэх хугацаа болоогүй байхад гэрээгээ цуцалсан тул “ЮТ” ХХК-иас  алданги тооцож гаргуулах үндэслэлгүй гэж үзжээ.

Санамж: Тойм нь шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэл хүргэх зорилготой болохыг тэмдэглэв.

Энэхүү шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон бөгөөд шийдвэрийн дэлгэрэнгүйг дараах линкээр https://shuukh.mn/single_case/109799?daterange=2002-01-01%20-%202022-08-03&id=1&court_cat=1&bb=1 танилцана уу.

Бэлтгэсэн: Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч С.Буд

Холбоос