СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ

ОгнооШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ /2023/
122023.10.30Барьцааны гэрээ байгуулагдаагүй гэж үзэв
112023.10.10Ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хугацаанд нь төлөөгүйгээс үүсэх үр, дагаврыг ажил олгогч хариуцна.
102023.10.03Даатгалын нөхөн төлбөр авахаар хуурамч нотлох баримт гаргах буюу түүнийг хууль бус аргаар цуглуулахыг хориглоно.
92023.09.10Гадаад улсад ажилд зуучилсан
 82023.05.22Автомашинд зориулаагүй замаар явж эвдэлбэл даатгалаас нөхөн төлөхгүй
 7 2023.05.22 Ажилд эгүүлэн тогтоосон шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа дуусгавар
болсон бол цалинтай тэнцэх хэмжээний олговрыг шаардах эрхгүй
62023.03.31Чөлөө олгох байдлаар ажлаас чөлөөлсөн
52023.03.27Үертэй гол гатлах үед автомашин эвдэрсэн  хохирлыг даатгалын тохиолдол биш гэж үзэв
42023.02.15Гомдол гаргах хугацааг хэтрүүлж болохгүй
32023.02.07Нэхэмжлэх эрхийг хэрэгжүүлэхдээ нотлох үүрэгтэй
22023.01.31Даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөл  орчныг бүрдүүлээгүй гэж үзэв
12023.01.23Гэрээг цуцлахдаа нөгөө талдаа урьдчилан мэдэгдэж, гэрээний үүргээ биелүүлэх боломж олгоно
ОгнооШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ /2022/
12022.08.01Байшинг газрын бүрдэл хэсэг гэж үзэн байшингийн ханаар хөрш газрын хилийн заагийг тогтоосон байна.
22022.08.01Мөнгө буцаан өгснөө баримтжуулах л хэрэгтэй байж
32022.09.26Зээлдэгч биш байсан ч барьцаалсан хөрөнгөөрөө зээлийн төлбөрийг төлнө
42022.09.26Бусдын хөрөнгийг үндэслэлгүй авч болохгүй.
52022.10.24Бусдын нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан мэдээ тараасан бол няцаах үүрэгтэй.
62022.10.24Газар шилжүүлэх гурвалсан харилцаа.
72022.11.21Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох мэдэгдлийг бичгээр гаргаж, ажилтанд танилцуулна.
82022.12.14Тусгай зөвшөөрөл гаргаж өгөх, авах агуулгаар хийсэн хэлцэл хууль бус болно
92022.12.14Зээлийн гэрээ цуцлагдсан ч зээлийг эргүүлэн төлж дуусгах хүртэл хүү, нэмэгдүүлсэн хүү төлөх үүрэгтэй гэж үзэв

Холбоос