Тодорхойлолт, Хуулбар авах, баримт ашиглах хүсэлт

Багануур дүүргийн шүүхийн архиваас тодорхойлолт, Хуулбар авах, баримт ашиглах хүсэлт гаргах нь

 

Баримт бичгийн лавлагаа /ял шийтгэлгүй тухай, гүйцэтгэх хуудас бичигдээгүй тухай, давж заалдах шатны шүүхэд хэрэг хянагдаагүй тухай/ лавлагаа хуулбар олгосон уу. / аль болохыг доогуур нь зур /

 

Багануур дүүргийн ……………………….. хэргийн анхан шатны шүүхийн 20…..

оны   …. сарын ………өдрийн ….. дугаар шийдвэр, захирамж, тогтоол, шийтгэвэр-тэй  иргэний, захиргааны хэргийн баримттай  / аль нь болохыг зурах/ танилцах, хуулбар авах, ашиглах зөвшөөрөл олгоно уу.

 

………………………….. аймаг/хот Багануур дүүрэг ……….. хороо ……..-р хороолол ………………… тоотод оршин суух …………………………………………………/овог/……………………………………./нэр/

Гарын үсэг …………………………./…………………………………/

20…. оны …..-р сарын …..-ны өдөр

Утас:

Холбоос