ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ

Огноо ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ /2023/ 
1 2023.01.31 Хөдөлмөрийн гэрээг зайлшгүй хугацаатай байгуулах нөхцөл байдаг
2 2023.02.10 Хохирлыг буруутай этгээд хариуцах үүрэгтэй
3 2023.03.03 Ажилтантай тохиролцоогүй бол  өөр албан тушаалд шилжүүлж болохгүй
4 2023.03.06 Үр дүнгийн гэрээг дүгнэхгүйгээр урамшуулал авах эрхгүй.
5 2023.03.16 Гэм хор учруулсан этгээд гэм хор учруулсан нь түүний буруугаас болоогүй гэдгийг нотолбол хариуцлагаас чөлөөлөгдөнө
6 2023.03.20 Ажилгүй байсан хугацааны дундаж цалин  хөлстэй тэнцэх олговрыг гаргуулах эрхтэй
7 2023.07.28 Гэрээгээр хүлээсэн татварын тайлан, тооцоог үнэн зөв гаргах үүргээ биелүүлээгүйн улмаас хохирол төлөв
Огноо ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ /2022/
1 2022.08.01 Нэхэмжлэгчийн учирсан гэх хохирол бүрийг шүүх хангаж шийдвэрлэхгүй
2 2022.08.01 Хэлсэн үгэндээ эзэн болох хэрэгтэй
3 2022.09.27 Зээлдэгч зээлийн гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол батлан даагч уг үүргийг хариуцна
4 2022.09.27 Захиргааны хууль бус актын улмаас учирсан хохиролоо нэхэмжлэх эрхтэй
5 2022.10.26 Автомашины бүхээгт байсан эд зүйл шатаж гал гарсан тохиолдлыг “жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал”-ын тохиолдол биш гэж үзэв
6 2022.10.26 Банк нь Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд үнэн зөв мэдээллийг нийлүүлэх үүрэгтэй
7 2022.11.18 Өөрийнхөө зээлийг төлүүлэх зорилгоор зээл олгосон гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцов
8 2022.12.14 Зээлийг буцаан төлснөө баримтаар нотлоогүй тул заргаа алдав
9 2022.12.15 Хууль бус шийдвэрийн улмаас төрд учирсан хохирлыг шийдвэр гаргасан этгээд өөрөө хариуцна
10 2022.12.30 Гэм хор учруулсны төлбөрийг гэм буруутай этгээдээс гаргуулах эрхтэй

Холбоос