Шүүхийн архив

Шүүхийн архивын үйлчилгээ

2023-04-26

Шүүхийн архив нь Монгол улсын шүүхийн тухай хууль, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2, Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журмын 2.1, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлий...

Тодорхойлолт, Хуулбар авах, баримт ашиглах хүсэлт

2022-08-07

Багануур дүүргийн шүүхийн архиваас тодорхойлолт, Хуулбар авах, баримт ашиглах хүсэлт гаргах нь   Баримт бичгийн лавлагаа /ял шийтгэлгүй тухай, гүйцэтгэх хуудас бичигдээгүй тухай, давж заалд...

Холбоос