Чингэлтэй ДҮҮРГИЙН Иргэний ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТОЙМ

Зээлийг буцаан төлснөө баримтаар нотлоогүй тул заргаа алдав

2023-05-02

Шийдвэрийн дугаар: 2022.10.04-ний өдрийн 182/ШШ2022/02828 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болоогүй /давж заалдсан/ Шийдвэр тойм-8   Иргэн Д шүүхэд хандаж “… үндсэн зээл 10 сая төгрөгийг иргэн А-аа...

Ажилгүй байсан хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговрыг гаргуулах эрхтэй

2023-04-28

Шийдвэрийн дугаар: Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022.10.11-ний өдрийн 182/ШШ2022/02888 Шүүхийн шийдвэрийн тойм 6, 2023.03.20 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болсон ...

Гэм хор учруулсан этгээд гэм хор учруулсан нь түүний буруугаас болоогүй гэдгийг нотолбол хариуцлагаас чөлөөлөгдөнө

2023-04-28

Шийдвэрийн дугаар: 2023.01.25.  182/ШШ2023/00514 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болсон Тоймын төрөл: Шийдвэрийн тойм 5, 2023.03.16   Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохг...

Үр дүнгийн гэрээг дүгнэхгүйгээр урамшуулал авах эрхгүй.

2023-04-28

Шийдвэрийн дугаар: 2022.03.10 182/ШШ2022/00645-ны өдрийн 182/ШШ2022/02307 Шийдвэрийн тойм №4, 2023.03.06 Шийдвэрийн төлөв: Шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэр...

Ажилтантай тохиролцоогүй бол өөр албан тушаалд шилжүүлж болохгүй

2023-04-28

Шийдвэрийн дугаар: 2022.07.25-ны өдрийн 182/ШШ2022/02307 Шийдвэрийн тойм №3, 2023.03.03 Шийдвэрийн төлөв: Шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон   Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй...

Хохирлыг буруутай этгээд хариуцах үүрэгтэй

2023-04-28

Шүүхийн нэр, шийдвэрийн дугаар: Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, 2022.11.01-ний өдрийн 182/ШШ2022/03164 Тоймын дугаар, огноо: №2, 2023.02.10  Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр...

Хөдөлмөрийн гэрээг зайлшгүй хугацаатай байгуулах нөхцөл байдаг

2023-04-28

Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023.01.10-ны өдрийн 182/ШШ2023/00189 Тоймын дугаар, огноо: №1, 2023.01.31        Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй Санамж: “Энэхү...

Гэм хор учруулсны төлбөрийг гэм буруутай этгээдээс гаргуулах эрхтэй

2023-04-28

Шийдвэрийн дугаар: 2022.08.05.  182/ШШ2022/02436 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болсон 2022.12.30. Шийдвэр- тойм Гэм хор учруулсны төлбөрийг гэм буруутай этгээдээс гаргуулах эрхтэй Иргэн Б-...

Хууль бус шийдвэрийн улмаас төрд учирсан хохирлыг шийдвэр гаргасан этгээд өөрөө хариуцна

2023-04-28

Шүүхийн шийдвэрийн  огноо, дугаар:   2020.01.14,  182/ШШ2020/00118 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр 2022.12.15 шийдвэр- тойм 9        Төрийн байгууллага шүүхэд хандаж “....газрын даргын албан ү...

Тусгай зөвшөөрөл гаргаж өгөх, авах агуулгаар хийсэн хэлцэл хууль бус болно

2023-04-28

Шийдвэрийн дугаар: 2022.10.04-ний өдрийн 182/ШШ2022/02828 Шийдвэрийн төлөв: хүчин төгөлдөр болоогүй /давж заалдсан/ Шийдвэр тойм-8   Иргэн Д шүүхэд хандаж “… үндсэн зээл 10 сая төгрөгийг иргэн А-аа...

Холбоос